0 Ons Camers 4e 2017


Terug naar index

Ons Camers và Rhetorike

EEN WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER

Vliegen, vliegen, vliegen
‘t is of alle klokken liegen
Vandaag liep ik in het koren
En morgen sneeuwt het in mijn haar!

Deze paar versregels van één onzer grootste taalkunstenaars Toon Hermans. Als Vlaming claimen wij toch ook een stukje van hem. Dit alles om te zeggen hoe snel de tijdscarrousel wel draait voor ons allen .

Het lijkt nog maar dat de jaarwende net voorbij is en binnen zeer afzienbare tijd ruilen wij het cijfer 7 in voor nummer 8 . Wat gaat dit jaar ons brengen ? Nieuwe terreuraanslagen verspreid over alle contingenten ? Voorspoed ? Geluk? Deze twee laatste kunnen wij alleen maar hopen, terwijl wij met het eerste al een beetje hebben leren leven . Ondanks dat wij het nog steeds erg en verwerpelijk vinden dat zo een zieke gestoorde mensen nog kunnen gedijen in onze samenleving.

Alle theatergezelschappen onder ons zitten in volle productietijd of hebben reeds een eerste geesteskind, dat zij een drietal maand gekoesterd hebben, losgelaten op het ruime publiek .

Tezamen met het nieuwe jaar moeten wij als rederijkers ook focussen op de vele uitdagingen die ons te wachten staan . De erkenning van de rederijkerscultuur als immaterieel erfgoed is geen stilstaand feit . Maar door de erkenning hebben wij ook huistaken meegekregen. Meer bepaald moeten wij aan borging doen. Lees het conserveren en bewaren en doorgeven van dit erfgoed. Diverse projecten staan hiervoor op stapel of zijn reeds voorbij. Zo hadden wij op 6 en 7 mei Likart in Liedekerke, waar De Waag het wagenspel “ga door” acht maal op twee dagen heeft opgevoerd (het stuk dat wij in ‘s- Hetogenbosch omwille van resterende zeeziekte van een der acteurs niet konden opvoeren) . Op zondag 9 september startte ook de permanente tentoonstelling van de rederijkerskamer De Lelie in het AMVB, en werden er werkbezoeken met scholen ingericht om hen kennis te laten maken met de rederijkerij. Gelijktijdig met het congres in september hadden wij in Aalst de theaterwandeling waar de Catharinisten en Barbara hun beste kunnen etaleerden. Op 15 oktober hield de Fonteine haar Patroonsfeest en een boeiende lezing over penningen-munten verworven in de loop der eeuwen. Op zaterdag 24 februari 2018 hebben wij in het Letterenhuis te Antwerpen in samenwerking met het Firmament onze workshop omtrent Archief & Archivalia. Hier verwachten wij minstens één deelnemer per kamer. Op 22 maart houden de Suyghelingen van Polus in de Zwalmmolen een lezing over de rederijkerij.

Begin volgend jaar gaan we ook de laatste rechte lijn in aangaande Frans-Vlaanderen om een aansluiting met ons cultureel-historisch platvorm te realiseren.

En zo keren de rederijkers terug naar hun wortels.

Ons geslaagde 34ste-congres is nog maar achter de rug en de voorbereidingen voor het 35ste congres te Ronse zijn al volop gestart. Meer over deze beide congressen verder in ons nummer. Wij verwachten jullie massaal op 23 en 24 juni 2018 op dit congres. Hopelijk liggen deze data wat beter in de markt. Noteer ze alvast in jullie agenda .

Hoe meer zielen hoe meer vreugd zegt men . Door onze talrijke aanwezigheid kleuren wij mede het congres zodat het weerom een mooi schilderij wordt dat later zal schitteren in de galerij van de voorbije congressen.

Mag ik alle rederijkers in Noord en Zuid een vredig en warm uiteinde van 2017 toewensen en voor 2018 alle goeds, vreugde, een goede gezondheid en veel geluk.

Tot weldra.
Johan De Rijck verbondsvoorzitter


I N H O U D S O P G A V E

Door de erkenning van de Rederijkerscultuur in Vlaanderen als Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn we nu ook trotse voerder van het bij die erkenning passende logo.

1 Woordje van onze voorzitter
3 Inhoudsopgave
4 Waar dit nummer over gaat
5 Verslag Algemene Ledenvergadering in Brussel
9 Kamernieuws - In Memoriam
11 Verzentaal
12 In de schijnwerpers: - 150 jaar KPGRV
14 Het congres in Brussel - Verslag van J.A. Buiskool
20 Congres 2018 in Ronse
20 Workshop Archief en Collectiezorg
Colofon


  WAAR DIT NUMMER OVER GAAT..

  Wederom een goed gevuld tijdschrift met verslagen van Noord en Zuid.

  Nu we ons als Rederijkerskamers (nu nog alleen in Vlaanderen) mogen afficheren als officieel erkend Immaterieel Erfgoed brengt dat verplichtingen mee. Maar die verplichtingen zijn ook een stimulans om te bouwen, te ontwikkelen maar ook te behoeden en te bewaren. In verband met dat laatste zal een workshop worden georganiseerd over het thema ‘archief en collectiezorg’. U kunt daar achterin het tijdschrift over lezen.

  De eerste tip van de sluier die nu nog over de plannen van Ronse hangt, wordt opgelicht. Het voorspelt een zeer opwindend congres te gaan worden op 23 en 24 juni 2018.

  Ook Uw redacteur was bij de viering van het jubileum 150 jaar Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond. Wat een feest, wat een kwaliteit, wat een enthousiasme daar in het hoge Noorden. Op lokaal niveau leeft de rederijkerij daar nog steeds volop. Een mooie bedding voor het organiseren van ons congres in 2019, dat -naar we hopen- in of rondom Groningen gerealiseerd kan worden.

  Terugkijkend of vooruitziend wens ik U veel leesplezier met dit nummer.

  VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

  VERBOND KAMERS VAN RHETORICA vzw ALGEMENE VERGADERING op 09-09-2017 te BRUSSEL
  Aanwezig: Raadsleden : Johan De Rijck, Willy De Meyer, Dirk Coigneau, Luc Collin Thierry Hermans, Carlo van de Water, Bauke van Halem, Nicole Gits

  • Koninklijke Aloude Rederijkerskamer Ste Barbara, Aalst
  • Koninklijke Aloude Rederijkerskamer De Catharinisten, Aalst
  • Aloude Hoofdrederijkerskamer De Violieren, Antwerpen
  • Kamer Van Retorika De Gezellen van de H.Michiel, Brugge
  • Rederijkerskamer De Lelie, Brussel
  • Rederijkerskamer Moyses‘Bosch, ‘s- Hertogenbosch
  • Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine, Gent
  • Koninklijke Rederijkerskamer St.Pieter Vreugd en Deugd, Geraardsbergen
  • Koninklijk Prov.Groninger Rederijkersverbond, Groningen
  • Rederijkerskamer Trou moet Blycken, Haarlem
  • Rederijkerskamer Nut en Genoegen, Holwierde
  • Koninklijke Rederijkerskamer Tollens, Hoogesand-Sappemeer
  • Rederijkerskamer De Waag, Liedekerke
  • Rederijkerskamer De Suyghelingen van Pollus, Zottegem
  • Rederijkerskamer De Wijngaard, Ronse

  Afwezig met kennisgeving :
  Kamers: Rederijkerskamer De Goubloem, Vilvoorde
  Rederijkerskamer De Roode Roos, Hasselt
  Rederijkerskamer De Goudbloem, Antwerpen
  Rederijkerskamer Het Turfschip van Adriaen Van Bergen, Breda

  Agendapunten
  1. Verwelkoming en goedkeuring van de agenda Welkomwoord door de Voorzitter Johan De Rijck, op de jaarlijkse verplichte statutaire vergadering in het kader van het 34ste internationaal rederijkerscongres te Brussel. Vooraf wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden Kamerleden tijdens het voorbije jaar : Vincent Verstappen, Walter Van Herreweghe, Lammert Datema, Elmar Vanlantschoot en voor deze die we vergeten zijn of geen kennis van hebben gekregen. Aantal aanwezige Kamers : 15 Verontschuldigde Kamers : 4 Volmachten : 1 Gezien statutair de aanwezige kamers beslissingen kunnen nemen, ongeacht het aantal aan- wezigen of volmachtdragers, kan rechtsgeldig vergaderd worden. De agenda wordt goedgekeurd.

  2. Werkingsverslag dienstjaar 2016 Nicole Gits brengt verslag uit over de werking van het Verbond tijdens het voorbije dienstjaar. Dit werkingsverslag wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

  3. Financiën Jaarrekening 2016 Willy De Meyer, penningmeester, stelt de jaarrekening 2016 voor. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering geeft haar akkoord voor de ontlasting van de beheerders. Voorleggen begroting 2018 De penningmeester stelt de begroting voor het werkjaar 2018 voor. Deze begroting in evenwicht werd vooraf voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter informatie tijdens de eerste vergadering van de RVB in 2017. De voorgestelde begroting 2018 is sluitend en wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Opmerking: De betaling van de lidgelden verloopt uitermate traag.

  4. Samenwerkingsverband zoeken met Frans-Vlaanderen Het Verbond wil een platform oprichten, naar het voorbeeld van Den Bosch, om het potentieel te versterken en de samenwerking te bevorderen en dit niet noodzakelijk alleen met rederijkerskamers. Een platform moet een forum zijn waar je elkaar kunt vinden, aan erfgoed doen, waar je informeel contacten kunt leggen om elkaar te helpen. Erkenning immaterieel cultureel erfgoed -> overheid aanspreken - we moeten ons beter profileren - bv.Brugge -> schuttersgilden De RVB moet aandringen bij Opendoek om de erkenning te vermelden volgens Denny Imbo. Johan heeft inmiddels contact opgenomen met Opendoek en de redactieraad onderzoekt de vraag om aan de rederijkerscultuur een forum te verlenen. De leden van de Alg.Vergadering geven aan de RVB een mandaat voor het aangaan van een samenwerkingsverband met andere cultureel historische verenigingen. 7

  5. Goedkeuring toetreding van het Gilde van het H.Sacrament van Niervaert De Algemene Vergadering gaat akkoord en de aanvraag wordt goedgekeurd.

  6. Archiefbeheer, archivaria en inventarisatie Het Firmament vzw organiseert een workshop, samen met het Verbond. Waar bevinden zich belangrijke documenten: bij Kamers in eigendom, leden, familie‘s. Het Firmament vzw geeft mogelijkheden om een fatsoenlijk archief te helpen realiseren. De workshop wordt warm aanbevolen voor elke Kamer. Afspraak : zaterdag 24/2/2018 in het Letterenhuis te Antwerpen -> 1 persoon per Kamer Lijsten voor inschrijving worden bezorgd. Fons Schryvers (Violieren Antwerpen) biedt logistieke steun, waarvoor dank.

  7. Tijdschrift Bauke van Halem, hoofdredacteur, vraagt om voor eind oktober 2017 de artikels over de eigen Kamer binnen te sturen. Het is ook promotie voor de eigen Kamer.

  8. Congres 2018 en 2019 - De Wijngaard, Ronse: wil het eerstvolgend congres organiseren op 23-24 juni 2018 - 2019 zou eventueel in Groningen kunnen doorgaan - 2020 optie voor Brugge - 2021 kandidatuur van Aalst - 2023 kandidatuur van Haarlem

  9. Varia
   • Willem Veenhoven, Haarlem vraagt om het gekozen stuk voor het Rederijkersjuweel vroeger kenbaar te maken
   • Francis Jeugdwerking De Waag : aan de jeugd de indruk geven dat een deel van hen komt, jeugd zelf aan het woord laten, hen de kans geven Thema verder bespreken in de RVB
   • Rederijkerij is niet bekend bij het grote publiek
   • J.A.Buiskool meldt dat KPGRV 150 jaar bestaat en dit viert op 25 november 2017. Zij hebben hierover een film gemaakt. Een afvaardiging van het Verbond zal de viering bijwonen.
   • Geert Desmytere, Ronse stelt dat het de bedoeling is om bij de organisatie van het komend congres de jeugd sterk te betrekken.

   De Voorzitter sluit de vergadering, bedankt alle leden van de Algemene Vergadering voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een aangenaam vervolg van het congres toe.

  K A M E R N I E U W S

  In memoriam
  GERARD OOSTERLOO

  Gerard was een regelmatige deelnemer aan onze jaarlijkse congressen.

  In de loop van 1999 kreeg ik een schrijven van de Keizer van “Trou moet Blycken” met de vraag of zij in 2003 het congres te Haarlem mochten inrichten. Te Groningen werden in 2000 eerste contacten gelegd met Gerard die door de Hoofden van Trou was aangesteld als contactpersoon. Regelmatig werd er gecorrespondeerd en getelefoneerd en werd voor zijn talrijke vragen naar antwoorden en oplossingen gezocht.

  Voor de aanvang van het congres te Mechelen in 2001 werd een vergadering gehouden waarop Maarten Veth en Gerard Oosterloo aanwezig waren en hun gedetailleerd organisatieplan uiteenzetten. Wij ondervonden dat men reeds heel wat pistes had bewandeld en dat men van het derde congres in Nederland iets unieks wou maken.

  En zo gebeurde - Gerard heeft op schitterende wijze zijn steentje bijgedragen tot het succes van het eerste Haarlems congres. De daaropvolgende jaren was hij meestal de initiatiefnemer voor de inschrijvingen van de deelname van de Trou leden aan de congressen. Waarop hij samen met zijn lieve echtgenote steeds aanwezig was.

  Voor de aanvang van het tweede Haarlems congres heb ik hem nog een bezoek gebracht in zijn woning . Het was de laatste maal dat wij een vriendengesprek hadden en wij heel wat herinneringen ophaalden.

  Ik blijf hem in gedachten bewaren als een stipt lid van Trou en een ware rederijker en een echte vriend.

  Emiel François Erevoorzitter
  V

  E

  R

  Z

  E

  N

  T

  A

  A

  L
  Kan het nog even

  Als wij hulpbehoevend en oud zullen zijn
  en onze rug krom en gebogen van de pijn,
  woorden over onze lippen niet meer raken,
  en wij aan onze verlangens moeten verzaken.
  Die grote klok die alsmaar door blijft tikken
  en wij maar aandikken van het eten en het zitten.
  Wij kunnen er verdomd niet mee lachen,
  onze ogen gelijst in ovale vlezige zakken.
  Ik probeer je iets zinnigs te vertellen,
  maar moet het met een vlijtig lachje stellen.
  't Is weeral tijd om te gaan eten,
  wij staan op uur, maar waren het totaal vergeten.
  Voor wij op beleefd bevel gaan slapen,
  nog even voor de regionale T.V. uitgapen
  en morgen, als de grote wijzer het zegt,
  zijn ze er met ons brood, met kaas belegd.
  In de gang weerklinkt dement geroep,
  geen nood, ”wij” verwachten vandaag bezoek.
  Soms is ‘t buiten nat en donker hier binnen,
  dan zijn er spelletjes en komt er iemand zingen.
  Wij blijven gedwee ons bouillonsoepje binnen morsen,
  om versterkt, lief en leed te kunnen torsen.
  Wij willen nog heel lang samen blijven,
  om de huisbereide eenzaamheid te verdrijven.
  Kom, knijp nog eens even in mijn hand,
  't doet zo deugd en bevestigt onze hechte band,
  want helaas komt eens de boze dag,
  dat ook dit niet meer kan en mag.
  Gelukkig zijn we nu nog samen thuis
  en denken nog niet aan de ultieme verhuis.
  Voor mij nu graag een glaasje witte wijn,
  voor jou, plat of bruis, wat mag het zijn?

  Hendrik De Sutter

  I N D E S C H I J N W E R P E R S
  150 jaar KPGRV

  150 Jaar KPGRV

  Op 25 november 2017 vierde het Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond het 150 jarig bestaan te Bedum.

  Even na 2 uur ‘s middags kwamen de eerste feestgangers binnen, die daarna (voorzien van een naamsticker) onder het genot van koffie of thee, vol verwachting stonden te kijken wie er zoal binnen kwamen. De naamsticker bleek diverse malen zeer nuttig , omdat men elkaar vele jaren niet had gezien. Tijdens de binnenloop kon er ook gekeken worden naar veel oude foto‘s.

  Na een korte begroeting door Winnie van Hasselt hield Johan De Rijck een toespraak. Hij probeerde het publiek enthousiast te maken voor de congressen en noemde de reeds geplande data. In de rij 2018 tot 2022 blijkt nog een gat te zitten: 2019, dat men graag opgevuld ziet worden door een Groninger kamer.

  Het programma was zeer divers: het begon met een film over het KPGRV , gemaakt in samenwerking met de opleiding Kunst en Multimedia, waarin vele facetten van de Rederijkerij naar voren kwamen en waarin ook beelden van het congres verwerkt zaten. Deze film is ook vertoond op TV Noord.

  De middag vervolgde met een samenwerking tussen de kamer Tollens , het Dr. Alette Jacobs College en het Capriccio Clarinet Ensemble, waarbij samen met de jeugd de thema‘s Vrijheid en Vrede behandeld werden door middel van (zelfgeschreven) gedichten en muziek. Vooral het zelf geschreven gedicht van een leerling van het College , Emine Dilek Özlü , waarin ze ook even bekend maakte oncoloog te willen worden, maakte indruk. Tot slot van de middag speelde de kamer Ons Genoegen de eenakter: De Stijllamp , geschreven door P.Barillet en J.P.Grédy.

  Het was nu tijd voor de borrel en het herinneringen ophalen al dan niet met de foto‘s, die weer vertoond werden. En na een uitstekend lopend buffet maande Berend Bosch, als een soort dorpsomroeper met een bel, ons om weer plaats te nemen voor het avondprogramma.

  Winnie van Hasselt, voorzitter van het KPGRV, begon haar toespraak met: Vrienden, Groningers, Verbondgenoten, hoor mij nu aan. Ik sta hier om de lofzang te zingen van het KPGRV, niet om het te begraven! Dit is uit het stuk ‘Julius Caesar‘ van Shakespeare, de toespraak van Marcus Antonius (maar dan met een draai van 180 graden) : Friends , Romans , countrymen , lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him (Vrienden , Romeinen, landgenoten , leen mij uw oor. Ik kom om Caesar te begraven, niet om hem te prijzen). Dit vanwege het feit, dat het KPGRV slapende is en men op de volgende vergadering wil zien of er nog een mogelijkheid is om door te gaan.

  Het programma vervolgde met de eenakter ‘Tussen de happen door‘ van Alan Ayckbourn gespeeld door de kamer Thalia met in de rol van de serveerster , Stefanie Krist - Schipper , die dit op een geweldige manier, met weinig woorden, speelde. Daarna kwam de kamer Praedinius met een vrije bijdrage : De Stijl . Een door de kamer zelf geschreven stukje; in dit geval geschreven door Koert Snitjer , die weer zijn invalsrijkdom ten toon spreidde. De kamer Sappho speelde ‘Droomeiland‘ geschreven door Jaap de Graaf , die ook de regie voerde . En tot slot kwam de kamer Eendracht met het cabaret ‘Toetje tot besluit‘ wat een echt toetje , maar tevens een prima uitsmijter was: leuke, gekke, maar zeer verzorgde kleding en enorm goede teksten en zingen kunnen ze ook nog !!!

  Hierna zongen alle aanwezigen spontaan Het Grunnings Laid of wel ons Gronings volkslied.

  Al met al een zeer geslaagd feest, waar de leden, die er aan mee gewerkt hebben in zowel de organisatie als in de voorstellingen, met tevredenheid op terug kunnen kijken en de toeschouwers een fijne herinnering rijker zijn geworden!


  Margreet Brons-Van Calcar

  HET CONGRES IN BRUSSEL
  Een verslag door J.A. Buiskool

  Congres Brussel 9 en 10 september 2017

  Aanvang aan de Markten 5 aan de Oude Graanmarkt dichtbij het Katelijne dok en de kathedrale kerk. We zien daar en passant een trouwerij in de druilerige regen en een blaasorkestje op het plein.

  Maar ook wij zullen op het congres veel muziek horen.
  Wat betreft het landjuweel , daarvoor was maar één inschrijving Moyses‘ Bosch met Rare Snuiters gespeeld door Jan Pieter van Lieshout en Annemieke Schroor over de late psychische gevolgen voor slachtoffers van de aanslag op Zaventem.
  Goed gespeeld, het slachtoffer zwijgt, op de laatste twee woorden na, de ander probeert van alles om haar op te vrolijken, draagt gedichten voor, zingt, niets helpt, pas de onwillekeurige automatische reactie op een lachwekkende situatie brengt het leven terug.

  Daarna groep Met-X, Marokkanen en Belgen allerlei gemixte volken, samen trommelend, blazen muziek in trance, zwaaiende kwastjes aan de petjes, een erg komisch gezicht.
  Na de pauze ook dansen in travestie, wel erg gespierde dames die atletische sprongen doen. Ten slotte sluiten zich nog meer Marokkanen aan met trommels en castagnetten.

  Dan treedt op als intermezzo Petit Jan ( Jan Asselberghs) uit Leuven met slam poetry, publiekswinnaar van de slam poetry wedstrijd aldaar. Het betekent zoiets als ‘poetry to slam the door‘ razend knap geconstrueerd. Rap gedichten in snel tempo, alles uit het hoofd tekst na tekst.
  De poëzie van de tegenwoordige tijd-

  Hij wordt weer gevolgd door Met-X nu in (bijna) volledig bezetting met saxofoons en klarinet die ook ons toehoorders doet loskomen en swingen.
  De trommelaars doen wel een aanslag op ons gehoor ( gelukkig helpt een oordopje) na deze verbroedering volgt een copieus diner in de spiegelzaal van het complex.

  De prijs voor het landjuweel wordt uitgedeeld aan de enige deelnemer, op de tafels liggen gedichten van Hooft e.a. en iemand heeft een leuk kniegedicht, door de dreigende donderbuien gaat een ieder vroeg naar huis.

  De zondag stralend weer, dat komt goed uit in verband met de excursie en stadswandeling.
  Centraal punt is nu Centre Bellevue grenzend aan het Koninklijk Paleis.
  Onder dit Centre liggen de gewelven en trappen en kelders die leiden naar de opgravingen van de ingestorte Aula Magna van Philips de Schone en Karel de Vijfde, waar wij oog in oog staan met resten van keukens, kachels, beerputten, luchtkanalen. Neergestorte gewelven en de sluitstenen daarvan. Op één plek liggen de tegels nog intact van de bovenliggende Aula Magna die compleet met vloer en al naar beneden zijn gestort. Deze zaal was het centrum van het keizerrijk van keizer Karel V, hier werd hij gekroond en deed hij afstand. De zaal werd in 1731 door brand verwoest, ontstaan in de vertrekken van de landvoogdes, waar de brandweer om protocollaire redenen niet mocht binnentreden. In één dag brandde de houten balkenzolder volledig door en alles stortte in. In 1998 nog is de wapenkamer onder een trap teruggevonden compleet met de wapenrustingen van de wachters.

  Naast de aula ligt de Isabellastraat eveneens onder de grond, deze is weer uitgegraven en verdwijnt in het donker in de diepte. Dit was de straat die Isabella van Aragon gebruikte om beneden naar de kerk te gaan. U moet zich bedenken dat al deze opgravingen onder de grond liggen en als zolder nu een zware betonnen plaat hebben waar het hotel Grimbergen van vijf verdiepingen opstaat.
  Aan de overzijde van de Isabellastraat lag het huis van het Kruisbooggilde, waar wij , nu weer bovengronds, in een museum de opgegraven vondsten bekijken. De hoven van de edelen Lalaing en Nassau lagen ook direct rond het koninklijk paleis hier op de Coudenberg.

  Na de ondergrondse expeditie, een bovengrondse: het Warandepark, recht voor het koninklijk paleis aan de andere kant van het park de parlementsgebouwen en de andere symbolen van de macht: de bankgebouwen. Geschiedenis werd hier vandaag inzichtelijk gemaakt en van beelden voorzien. Na een voortreffelijke lunch in het Centre Bellevue per bus naar het AMVB gebouw, waar ook de zetel van ons verbond is. Dit ligt aan de Arduynkaai dicht bij het gedempte Katelijne dok. Rond dit dok zijn alle straten vernoemd naar wat er werd uitgeladen: Brandhoutkaai, Baksteenkaai etc.

  In het AMVB gebouw vindt het middag programma plaats.
  Hier hangen de blazoenen van de kamers ‘t Mariakranske en de Lelie.
  Moderne poetry (voornamelijk in het Engels) en een gedicht in het Vlaams worden voorgedragen.

  Vervolgens een presentatie van het boek ‘Het heilig sacrament ter Nieuwervaart‘ door leden van dat genootschap, in habijt en met een meeslepende inleiding door prof Remco Sleiderink, over de schrijver ervan Jan Smeeken en zijn toevoeging van duiveltjes om de tekst wat smeuïger te maken.

  En de door een haperende geluidsinstallatie niet overal altijd volledig verstaanbare lezing door Eric Vanneufville. Over de geschiedenis van de rederijkerij in Belle. Interessant omdat hiervandaan de rederijkerij is ontstaan. Er zijn ongeveer 60 kamers geweest in Frans Vlaanderen. Hij noemt de Tijdverwachters in Fleteringen en de kamers in Winoksbergen en hun banden met andere kamers door optreden op de landjuwelen.

  Henri Vaassen over het huidige cursus-onderwijs in Nederlands in het “Maison du Neerlandais” in Belle / Bailleul in Frans-Vlaanderen. Het volgen kost deelnemers zo‘n € 195,- voor 4 à 5 personen. Er is veel aanmelding omdat men met Nederlands over de grens kan gaan werken.

  Tenslotte komen 3 leden van de kamer De Wijngaard uit Ronse binnen met een presentatie voor het komende congres in Ronse op 23 en 24 juni 2018.
  “ Als het eten maar lekker is hé meneer... Rederijkers dat klinkt saaaai. Maar dat is niet saai. Wat gaat u zien: de taalgrens. De taalgrens dat is saai. De taalgrens is nooit saai. Die van Ronse, die zijn zot, daarom is onze patroonheilige Hermes. ...”

  Op het bord in de zaal ten afscheid geschreven: Congres 2017 te Brussel: groots feest, dat 9 en 10 sept is geweest, met muziek, drank en vrouwen en lezingen om te leren daartussen bruggen te bouwen.

  Jan Albert Buiskool

  CONGRES 2018 IN RONSE

  Rederijkerscongres Ronse 23 en 24 juni 2018:

  Rederijkerij, de (taal)grens voorbij

  Zaterdag 23 juni

  Volksbond - Zonnestraat 29 - 9600 Ronse- parkeerplaats in overvloed aan de overkant van de straat

  11u: statutaire vergadering
  13u-13u30:   onthaal
  13u30-14u: opening van het congres

  Keuzeprogramma 14u-17u
  1. Taalgrensstad Ronse: textiel & art-deco wandeling met drankstop in het hart van taalgrensstad Ronse
  2. Wandeling op de taalgrens - 8km - busvervoer wordt voorzien naar startplaats, met drankstop ten velde
  3. Workshop toneel, max 8 personen per groep. Elke groep maakt een eigen korte creatie met het oog op een toonmoment in de vooravond. Vanaf 12 jaar.

  Volksbond
  17u30- 18u30
  Toonmoment workshops.

  Salons Remington, in het hart van de stad en met veel parkeergelegenheid
  19u--. Ronsisch avondmaal met Folkgroep Lamaar en opruiende taalgrensliedjes, opgepikt uit de riolen van de stad

  Zondag 24 juni

  Textielcentrum TIO3 Ronse
  10u: onthaal
  10u30: De (taal)grens voorbij - verwelkoming en opening tweede congresdag - panelgesprek over onderwijs, cultuur, taal, integratie en grenzen
  12u: aperitief en middagmaal op hoog niveau: de achtste verdieping van TIO3
  14u: Theater, de grens voorbij: ‘Mijn Toverfluit‘, erotische monoloog
  15u15:   Slotceremonie met overhandiging bulle en voorstelling congres 2019
  16u: Gedaan!

  Rederijkerskamer De Wijngaard Ronse, de stad Ronse en de eenden van Heimweemoed heten u welkom.

  Hotels:
  www.loupahou.be
  www.salonsremingtonhotel.be
  www.st-sebastien.be
  https://leopoldhoteloudenaarde.com
  www.pommedor.be oudenaarde b&b:

  B&B
  www.adelaide.be www.huisminne.be
  www.hoevedeschapenkop.be

  Amandus, stichter van Ronse

  WORKSHOP ARCHIEF & COLLECTIEZORG

  Je archief is goud waard. Als administratief, organisatorisch of technisch geheugensteuntje kan het je dagelijkse werking vergemakkelijken. Het kan je inspireren bij de creatie van een nieuwe voorstelling of helpen bij de voorbereiding van een jubileumfeest. Maar bovenal getuigt het van de vele activiteiten binnen de rederijkerscultuur en is het een waardevol spoor van dit immaterieel cultureel erfgoed. Zonder ordening of duurzame bewaring wordt het archief echter gauw onbruikbaar.

  Daarom werken Het Firmament, Archiefbank Vlaanderen en het Letterenhuis op vraag van Het Verbond van de Kamers van Rhetorica een workshop uit, op maat van de rederijkerskamers. Je leert er de basisprincipes van archief- en collectiezorg. We tonen je bovendien dat de zorg voor je archief en collectie helemaal niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

  10u00 Ontvangst met koffie en thee

  10u20 Welkomstwoord - Leen van Dijck, directrice het Letterenhuis en Johan De Rijck, voorzitter Verbond van de Kamers van Rhetorica

  10u40 Orde in je documenten - Eline De Lepeleire, Het Firmament Tips en tricks voor het structureren van je papieren en digitale documenten

  11u40 Verpakken en inrichten van de archiefruimte - Eline De Lepeleire, Het Firmament Leer met een aantal simpele ingrepen hoe je schade aan je archief of collectie kan voorkomen

  12u30 Broodjeslunch

  13u30 Op zoek naar een nieuwe bewaarder - Eline De Lepeleire, Het Firmament Weet wanneer en hoe je een nieuwe bewaarplaats voor je archief en collectie kan vinden

  14u00 Je archief in kaart brengen en online vindbaar maken - Sophie Bossaert, Archiefbank Vlaanderen Maak kennis met de online databank Archiefbank Vlaanderen en de mogelijkheden voor jouw archief

  15u00 Rondleiding door het Letterenhuis - Lies Galle, Letterenhuis Neem een kijkje achter de schermen van het Letterenhuis en ontdek de rederijkersarchieven die er bewaard worden

  16u00 Einde

  WANNEER?
  Zaterdag 24 februari 2018

  WAAR?
  Letterenhuis - Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen

  HOE?
  Deelname is gratis. Wij ontvangen graag één deelnemer per kamer. Bevestig je komst tegen uiterlijk 20 januari 2018 bij Johan De Rijck: johanderijck1952@gmail.com

  Zie hier de logo‘s van de organisaties die de workshop hebben samengesteld:

  C O L O F O N

  O n s C a m e r s v à R h e t o r i k e is het officiële orgaan van het Verbond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland vzw. Het Verbond is opgericht in Brussel in 1987.

  Het tijdschrift verschijnt eenmaal per drie maanden in een oplage van circa 100 exemplaren.

  Adres Bankgegevens van het Verbond
  ’t Haantje 2, 4854 MV Bavel BIC GEBABEBB
  Nederland IBAN BE41 2930 3224 8010

  Lidmaatschap van het Verbond
  Kamers van 6 leden of meer € 50,00 per jaar
  Kamers met 5 leden of minder en toetredende leden € 30,00
  Alle leden ontvangen het tijdschrift

  Website Druk
  www.rederijkers.org     KLA4 Steunpunt Welzijn vzw