DE DRIE MINNERS

Spel ter gelegenheid van het landjuweel in Mechelen op 13 juni 2009
Esbattement : "DE DRIE MINNERS"

WEDSTRIJD VOOR REDERIJKERSKAMERS 2009

WEDSTRIJDREGLEMENT 1 DEELNEMERS | 2 OP_TE_VOEREN_WERK | 3 UITVOERDERS | 4 PODIUM | 5 REPETITIE | 6 JURY | 7 PRIJS_EN_VERGOEDINGEN | 8 INSCHRIJVING | 9 ONVOORZIEN

Art1. DEELNEMERS
Deze wedstrijd ingericht door het Verbond van de Kamers van Rhetorica, is voorbehouden aan Rederijkerskamers uit Noord en Zuid.
Maximaal vier Kamers worden tot de wedstrijd toegelaten, bij voorkeur twee Nederlandse en twee Vlaamse Kamers.
In geval er meer kandidaten zijn duidt de Raad van Bestuur van het Verbond de deelnemers aan. De volgorde van optreden gebeurt via loting en wordt medegedeeld aan de deelnemers.

Mogelijkheid wordt geboden aan de leerlingen van de Mechelse academie om aan deze wedstrijd als vijfde inchrijver deel te nemen.

Art 2.OP TE VOEREN WERK.
Opgelegd werk : Esbattement : "DE DRIE MINNERS" Wordt aangeleverd in oud Nederlands, mag naar eigen goeddunken bewerkt/aangepast worden.

Maximum duur 20 minuten.

http://www.basjongenelen.nl/files/Folklore_three_suitors.pdf
Vier excellente kluchten
Een speel van drie minners, de coster, de pape ende de jonckere

Art 3. DE UITVOERDERS 1 dame - 3 heren
Acteurs en actrice moeten amateurs zijn en lid zijn van een rederijkerskamer.
De regie mag in handen van een beroeps berusten.

Art 4. HET PODIUM
Elke deelnemer beschikt 30 minuten over het podium.
De scêne die ter beschikking gesteld wordt is ongeveer 8 m breed en 10 meter diep.
Wie decor of zetstukken wenst te gebruiken moet daar zelf voor instaan. Het plaatsen en wegnemen moet echter gebeuren binnen de vooropgestelde tijdslimiet, vertoning inbegrepen.
Indien nodig worden enkele stoelen en een tafel ter beschikking gesteld.

Art 5. REPETITIE
Elke Kamer krijgt op zaterdag 13 juni tussen 12 u en 15.30 u. gedurende drie kwartuur de beschikking over het podium voor een repetitie.
Ook deze volgorde zal bij loting vastgelegd worden, maar kan bij onderlinge afspraak gewijzigd worden.

Art 6. JURY
De jury zal bestaan uit drie personen. Een Nederlands en een Vlaams jurylid en de voorzitter van het Verbond. Bijgestaan door een secretaris zonder stemrecht. Tegen de uitspraak van de jury is geen beroep mogelijk.

Art 7. PRIJS EN VERGOEDINGEN
De laureaat ontvangt de prijs ten bedrage van € 150 . Tweede : € 100 . Derde : € 75 .Vierde: € 50 . Vijfde : € 25 .
Daarenboven ontvangt elke deelnemende Kamer een aandenken en een verplaatsingsvergoeding. Deze vergoeding wordt toegekend voor één wagen per Kamer. Zij wordt berekend volgens de afstand van de vestigingsplaats tot Mechelen tegen 29 eurocent per km.

Art 8. INSCHRIJVING
Kandidaat-deelnemers moeten hun inschrijving sturen aan de voorzitter van het Verbond Emiel Francois p/a Louis Callebautstraat 50 B 9320 Nieuwerkerken.
De inschrijving moet bij hem aankomen uiterlijk op 28 januari 2009.

Art 9. ONVOORZIENE PROBLEMEN
Mochten er onvoorziene problemen opduiken dan worden die onbetwistbaar door de Raad van Bestuur van het Verbond beslecht.